logo

05-082 Blizne Jasińskiego

ul. Warszawska 74


Regulamin Norma BG

– dla podmiotów nie będących konsumentami.

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem hurtowni jest Artur Brzostek, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, pod nazwą Norma Artur Brzostek, zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 7451719530, z siedzibą 05-082 Blizne Jasińskiego, ul. Warszawska 74, zwany dalej "Sprzedawcą".

2. Zamówienia towarów mogą składać przedsiębiorcy, instytucje, osoby prawne, oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zwane dalej „Klientami”.

3. Zamówienia (składane drogą elekroniczną) Klientów indywidualnych nie są realizowane. Konsumentów zapraszamy do sklepu stacjonarnego.

4. Na stronach www. podane są ceny netto.

5. Zamówienia można składać pocztą elektroniczną na adres lustra@norma-bg.pl , lub faksem: 22-723-43-87. Możliwe jest również pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną (listem poleconym).

6. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru, lub z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.  Minimalna wartość zamówionych towarów to 100zł. netto.

7. Zawartość serwisu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Składając zamówienie Klient składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy.

8. W przypadku złożenia zamówienia e-mailem, faksem lub listownie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment odbioru zamówionego towaru przez Klienta w biurze sklepu lub przekazaniu dostawcy (kuriera lub listonosza).

9. Zespół firmy Norma BG dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu klient ma prawo odstąpienia od umowy.

10. Zdjęcia produktów i ich kolorystyka w nieznacznym stopniu mogą się różnić od faktycznego wyglądu.

11. Informacje zawarte na stronach www nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

 

II. Realizacja zamówienia

1. Wszelkie informacje handlowe, cenniki i reklamy produktów znajdujące się na stronie internetowej sprzedawcy stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy. Żadna informacja, bez względu na jej nazwę, nie może być uznana za ofertę w rozumieniu przepisów prawa.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

3. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych, lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie realizacji zamówienia, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia, włącznie z rezygnacją przez zamawiającego z zakupu.

4. W uzasadnionych przypadkach Norma AB zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

5. W wyjątkowych przypadkach,  przy zamówieniach na produkty bardzo nietypowe, lub duże gabarytowo, sprzedawca może zażądać od klienta przedpłaty w wysokości 100% wartości zamawianego towaru. W przypadku kiedy realizacja zamówienia przedłużyłaby się powyżej 30 dni od dnia wpłaty zaliczki, klient ma prawo żądać jej zwrotu bez żadnych potrąceń. Natomiast w przypadku, gdy klient zrezygnowałby z zamawianego towaru przed upływem 30 dni od wpłaty zaliczki, kwota zaliczki ulega przepadkowi na rzecz sprzedawcy. W szczególności dzieje się tak w przypadku, gdy sklep wyraża gotowość do zrealizowania zamówienia klienta. W każdym przypadku wystąpienia konieczności wniesienia zaliczki klient jest informowany o tym fakcie uprzednio i zawsze może zrezygnować z takiego zamówienia przed wniesieniem zaliczki.

6. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 1 do 14 dni roboczych.
Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

7. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy  ok. 15-39 zł+vat, paleta ok. 99-250zł+vat lub zależnie od wagi i gabarytów przesyłki.

8. Według regulaminu prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski. Warunki sprzedaży wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.

9. Dowodem zakupu jest to oryginał faktury VAT, zazwyczaj jest dołączany do przesyłki, lub wysyłany pocztą.

10. W przypadku kupującego będącego przedsiębiorcą. „Przejście niebezpieczeństwa” następujące z chwilą wydania przesyłki przewoźnikowi zwalnia sprzedawcę od odpowiedzialności. Jeśli uszkodzenie przesyłki powstało w transporcie, kupujący może domagać się odszkodowania tylko od przewoźnika. Oczywiście sprzedawca nadal jest odpowiedzialny za stan rzeczy w momencie wydania, ale to kupujący musiałby udowodnić, że uszkodzenie powstało przed wysyłką towaru, jeśli chciałby odszkodowania od sprzedawcy. W tym przypadku kwestia spisania ewentualnego protokołu szkody przez przewoźnika nie ma większego znaczenia dla sprzedawcy.

Zgodnie z art. 548 kodeksu cywilnego (dalej: KC):

§ 1. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

Pojęcie wydania przy sprzedaży połączonej z wysyłką zdefiniowano w art. 544 KC:

§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

11. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

- Przedpłata przelewem na rachunek bankowy. Numer rachunku dostępny jest w linku KONTAKT.  Wysyłamy fakturę pro-forma. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.

- Przelewem z terminem płatności 14 dni - tylko instytucje państwowe (wymagane formalne zamówienie faxem 22-723-43-87)

- Przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem. (po wcześniejszym uzgodnieniu)

- Gotówką w kasie, jeśli odbiór towaru następuje osobiście w naszej firmie: 05-082 Blizne Jasińskiego, ul. Warszawska 74

III. Gwarancja i zwrot towaru

1. Wszystkie produkty oferowane w Norma AB są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za wady z tytułu rękojmi, informujemy że produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 lub 24 miesiące. Przy każdym produkcie podany jest termin gwarancji.

3. W uzasadnionych przypadkach możemy przyjąć zwrot towaru. Zwrotowi nie podlegają produkty wykonane na indywidualne zamówienie.

4. Zawsze od umowy można odstąpić za zgodą drugiej strony.

5. Towar zwracany w powyższym trybie należy dostarczyć na adres sklepu na koszt kupującego.

6. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie, dane firmy, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe (tu prosimy podać numer konta i dane posiadacza rachunku) czy poprzez osobisty odbiór gotówki w naszej siedzibie.

7. Zwrotowi nie podlegają opłaty dodatkowe, związane z przeprowadzeniem transakcji, jeśli w danym przypadku takowe występowały na dokumencie sprzedaży (opłata za dostawę).

8. Gwarancja, nie obowiązuje gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.

 

IV. Ochrona danych Klientów

1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora, oraz osoby działające na jego zlecenie wyłącznie w celu należytej realizacji obowiązków wynikających z zamówień składanych przez Klienta i zawartych w ich wyniku umów.
Dane te nie są przetwarzane, ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

2. Struktura witryny została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

 

V. Postanowienia końcowe

1. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy.

2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sprzedającego oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.

3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sprzedawcą Norma BG a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

2020.05.22